Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BETERHULP

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2008 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Amersfoort onder nummer 32134172.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

1. Definities

BeterHulp: de eenmanszaak BeterHulp, gevestigd te Achterveld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 32134172, almede de handelsnamen waaronder BeterHulp handelt.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BeterHulp een overeenkomst sluit.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk bevestigd, van levering van één of meer producten en diensten van BeterHulp.

 

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1                Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij BeterHulp goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, óók indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2                Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3                Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4                Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BeterHulp en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5                BeterHulp is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. BeterHulp zal Opdrachtgever schriftelijk van de wijzigingen in kennis stellen, uiterlijk een maand voor de inwerkingtreding ervan. Indien Opdrachtgever de wijzigingen niet accepteert, heeft Opdrachtgever tot het moment van de inwerkingtreding het recht de nieuwe voorwaarden af te wijzen, waarmee de vorige voorwaarden van toepassing blijven. Als dat voor BeterHulp niet acceptabel is, kan BeterHulp de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden.

 

3. Prijs en betaling

3.1                Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

3.2                In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat BeterHulp gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

3.3                BeterHulp is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

3.4                Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door BeterHulp kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.2 of 3.3, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van BeterHulp genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

3.5                Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Het recht op verrekening is uitgesloten voor Opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3.6                Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe Opdrachtgever BeterHulp bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd. Tevens kan betaling van de verschuldigde kosten plaatsvinden door verrekening van voor Opdrachtgever door BeterHulp beheerde gelden waartoe Opdrachtgever door accepatie van deze voorwaarden toestemming geeft.

3.7                In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

3.8                In geval van automatische incasso is opdrachtgever in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan BeterHulp is voldaan.

3.9                Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt BeterHulp een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

3.10             Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen is Opdrachtgever in verzuim en kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 115,-. Indien en voorzover het vorenstaande een boetebeding behelst, laat deze boete alle overige rechten van BeterHulp, zoals het recht om nakoming te vorderen, onverlet.

3.11             Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft BeterHulp, onverminderd het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde, het recht om de nakoming van al haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten.

 

4. Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1                Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van BeterHulp, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan BeterHulp zijn voldaan.

4.2                Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt dan wel voldoet.

4.3         Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeterHulp.

 

5. Risico

5.1                Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht.

 

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1                Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, almede ter beschikking gestelde logo’s en beeldmerken zijn eigendom van BeterHulp. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming intellectuele eigendomsrechten van Beterhulp aan te tasten. Hieronder wordt tevens doch niet uitsluitend verstaan het kopieeren, aan te passen of vertalen van werken en beeldmerken van BeterHulp.

6.2                Rechten, beeldmerken en overig door BeterHulp aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal blijven te allen tijde eigendom van BeterHulp en dienen op eerste verzoek van BeterHulp aan BeterHulp te worden geretourneerd of te worden vernietigd.

 

7. Medewerking door Opdrachtgever

7.1                Opdrachtgever zal BeterHulp steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen (elektronische gegevensbestanden daaronder uitdrukkelijk begrepen) verschaffen en alle medewerking verlenen.

7.2                Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van BeterHulp staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BeterHulp in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, of de overeenkomst met de dan beschikbare gegevens naar beste kunnen uit te voeren (zonder dat Opdrachtgever recht heeft op vermindering van de overeengekomen vergoeding), dan wel de overeenkomst (partieel) te ontbinden.

 

 

 

8. Leveringstermijnen en reclames

8.1                Alle door BeterHulp genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan BeterHulp bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt BeterHulp niet in verzuim. BeterHulp is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen BeterHulp en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8.2                De (leverings-)termijnen worden automatisch verlengd met de duur dat BeterHulp wacht op de beslissingen, keuzes of aanlevering van materiaal door Opdrachtgever.

8.3                Indien tussen partijen uitdrukkelijk een fatale leveringstermijn is overeengekomen en BeterHulp schiet toerekenbaar tekort in de nakoming van deze verplichting, dan is BeterHulp geen boete verschuldigd en ieder recht op (aanvullende) schadevergoeding is uitgesloten.

8.4                Reclames (omtrent kwaliteit, kwantiteit, etc.) van de geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 14 dagen als afkoelingsperiode na levering schriftelijk bij BeterHulp te worden ingediend op straffe van verval van rechten. Daarna dienen de geleverde zaken en/of diensten uiterlijk binnen 14 dagen aan BeterHulp te zijn geretourneerd. Binnen de voorwaarden als beschreven in artikel 10, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen na binnenkomst teruggestort.

Productgroepen die nadrukkelijk van reclame (retouren) zijn uitgezonderd, zijn reeds op de huid gebruikte producten, zoals aantrekhulpmiddelen, kousen, geopende verpakkingen van Badkamer-, Bed- en Beautyproducten en op persoonlijke specificatie van de client doorbestelde producten met extreem veel varianten, zoals Therapeutische Kousen.

8.5        Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

8.6        De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

9. Duur overeenkomst en beëindiging

9.1                Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

9.2                Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde.

9.3                De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of BeterHulp de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

9.4                Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

9.5                BeterHulp kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

-           aan Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend;

-           ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

-           Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met BeterHulp voortvloeiende verplichting;

-           Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;

-           Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van BeterHulp;

-           bij terugkerende betalingsproblemen.

BeterHulp zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.6                Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij BeterHulp ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die BeterHulp vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met het geen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

10. Aansprakelijkheid van BeterHulp; vrijwaring

10.1             BeterHulp aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit artikel 10 blijkt.

10.2             De totale aansprakelijkheid van BeterHulp wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl., BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan €5.000 (vijfduizend euro).

10.3             Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-           de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van BeterHulp aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;

-           redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

-           redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.4             De totale aansprakelijkheid van BeterHulp voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan €3.000,- (drieduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, met een maximum van €10.000,- (tienduizend euro).

10.5             Aansprakelijkheid van BeterHulp voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, geldelijk verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten, zelfs in het geval BeterHulp van de mogelijkheid van een dergelijk verlies, eis, kosten of eis tot schadevergoeding van een derde op de hoogte zou zijn geweest.

10.6             Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op BeterHulp geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

10.7             De in artikel 10.2 en 10.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BeterHulp, opzet of grove schuld van niet-leidinggevende medewerkers van BeterHulp of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk niet begrepen.

10.8             De aansprakelijkheid van BeterHulp wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever BeterHulp onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BeterHulp ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerde mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BeterHulp in staat is adequaat te reageren.

10.9             Op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding dient Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BeterHulp te melden.

10.10         Opdrachtgever vrijwaart BeterHulp voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door BeterHulp geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die geleverde zaken.

10.11         Opdrachtgever vrijwaart BeterHulp voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, onoordeelkundig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan cliënt geleverde producten en diensten van BeterHulp.

10.12         BeterHulp is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal en de foute verwerking in de door BeterHulp geleverde diensten als gevolg hiervan.

10.13         Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk aan BeterHulp mee te delen. Als Opdrachtgever dit niet doet, is zij aansprakelijk voor eventuele schade die BeterHulp als gevolg daarvan lijdt.

 

11. Overmacht

11.1             Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, al hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt verstaan. Uitdrukkelijk wordt hier tevens onder verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van BeterHulp.

11.2             Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

12. Geheimhouding

12.1             Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

 

 

13. Toepasselijk recht en geschillen

 

13.1             De overeenkomsten tussen BeterHulp en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13.2             De geschillen welke tussen BeterHulp en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door BeterHulp met Opdrachtgever gesloten overeenkomst worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

Bezoek Beterhulp.eu op ShopMania
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x